ม.ราชภัฏอุบลฯ จับมือ สปข.๒ สพม.๒๙ สพฐ.๑ และหอการค้า เผยแพร่ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ม.ราชภัฏอุบลฯ จับมือ สปข.๒ สพม.๒๙ สพฐ.๑ และหอการค้า เผยแพร่ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะอนุกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยกลุ่มสื่อมวลชน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพันธสัญญาร่วมกัน ๓ ปี เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งด้านภาษา เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม หลังจากนี้จะได้ร่วมมือกันจัดงานอาเซียนแฟร์ ภายใต้ชื่อ “Hello Asean ๒๐๑๓” ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมไพรพะยอม