เปิดโรงพยาบาลประจำอำเภอน้ำขุ่น

อุบลราชธานีเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อดูแลสุขภาพประชนชนในพื้นที่

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสถานบริการสาธารณสุขแห่งใหม่ “ โรงพยาบาลประจำอำเภอน้ำขุ่น ” เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการจัดให้มีระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ มีการจัดระบบบริการสุขภาพออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ บริการปฐมภูมิ ( Primary Care ) บริการระดับทูติยภูมิ ( Secondary Care ) และระดับตติยภูมิ ( Tertiary Care ) โดยมุ่งหวังให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นระบบบริการสุขภาพที่มีศักยภาพรองรับปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความซับซ้อนในระดับพื้นที่ได้ โดยในปัจจุบันระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยประสบกับปัญหาสำคัญหลายประการ อันได้แก่ ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ ความแออัดของผู้รับบริการในสถานบริการระดับสูงท้นถึงการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับบทบาทของสถานพยาบาลในการให้บริการ มีการแข่งขันขยายบริการและเกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยขาดการวางแผนการจัดระบบบริการที่ดี ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการพัฒนาและการเข้าถึงบริการประชาชน

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 25 อำเภอ มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง( เป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง มีภารกิจด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์กำหนดให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยระดับสูง:ระดับ A ) โรงพยาบาลระดับ S ( โรงพยาบาลทั่วไปที่เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายมีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ )และM(โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ กำหนดให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยระดับกลาง )ซึ่งถือเป็นเป้าหมายใน Service Plan จำนวน 5 แห่ง โรงพยาบาลระดับ F ( โรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อระดับต้นประกอบด้วยเครือข่ายบริการทูติยภูมิ มีหน้าที่รับผู้ป่วยส่งต่อจากเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ) จำนวน 16 แห่ง มีโรงพยาบาลกำลังก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพสต. ) จำนวน 312 แห่ง ในวันนี้ ( 26 มกราคม 2555 ) จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์เปิด“โรงพยาบาลประจำอำเภอน้ำขุ่น”โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด

รสสุคนธ์ มณฑา ข่าว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี