นักศึกษา ม.อุบลฯ รับพระราชทาน “รางวัลเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๖”

นักศึกษา ม.อุบลฯ รับพระราชทาน “รางวัลเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๖” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่เข้ารับพระราชทาน “รางวัลเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๖” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จัดขึ้นโดย สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) รางวัลนี้ได้จากการคัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศทั้ง ๗๗ จังหวัด จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกให้เหลือพียง ๕๗ คน โดยทั้ง ๕๗ คน ได้เข้าค่ายกิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่ทำงานรับใช้สนองเบื้องพระยุคลบาท คือ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีที่ได้ถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์การทำงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคบาทให้กับเยาวชนนักพัฒนาได้ฟัง เพื่อที่จะได้เป็นความรู้และแนวทางในการไปสร้างเครือข่ายและทำกิจกรรมต่อในสังคมในชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่ ทั้งนี้ หลังจากที่เยาวชนทั้ง ๕๗ คน ได้เข้าค่ายฝึกอบรมและไปสร้างเครือข่ายขยายกิจกรรมต่อในชุมชนของตัวเองแล้ว เช่น กิจกรรมพาเด็กและเยาวชนไปทำความดีด้วยการ ปลูกต้นไม้ การทำฝ้ายแม้ว (ฝ้ายชะลอน้ำ) หรือทำความสะอาดบริเวณวัด เป็นต้น น้องๆ เยาวชนนักพัฒนาฯ และมีการสรุปผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จากนั้นได้ประมวลผลงานเพื่อถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตลดา

สำหรับประวัติเบื้องต้นของ นายคมสัน  สุคำภา  เป็นบุตรของ นายธวัชชัย  สุคำภา และ นางอ่านมา  สุคำภา อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๑ หมู่ ๑ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนดงหลวงวิทยา และได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยระบบโควตาผู้นำ นายคมสัน  สุคำภา เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่สาธารณชนจำนวนมาก อาทิ

 • การได้รับ “รางวัลเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๖” จาก “สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)”
 • เป็นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแคนและสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดงหลวงเข้ารับ พระราชทานเข็มทูบีนัมเบอร์วัน จาก “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ” ณ โรงเรียนคะชะอีวิทยาคาร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ “พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และรับเข็มเชิดชูเกียรติสายใยรักแห่งครอบครัว
 • เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๕ ได้รับ “รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ จากกระทรวงศึกษาธิการ(ระดับประเทศ)”
 •  เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนดี มีความรับผิดชอบจนได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายใน “การสรรหาและเชิดชูเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๒” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ได้รับยกย่องให้เป็น “เยาวชนดีเด่นที่ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๕๑” จาก สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดปี ๒๕๕๓” (ระดับจังหวัด ๔ ปีติดต่อกัน)
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็น “รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร”
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ประธานสภาเด็กและเยาวชนดงหลวง
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็น “รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแคน”
 • ได้คัดเลือกให้เป็น “นักเรียนพระราชทานปี ๒๕๕๓” (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 • เป็นผู้ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลและร่วมกิจกรรมสาธารณะของชุมชน
 • ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม “โครงการฝึกอบรมสร้างความตระหนักในคุณค่ามรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้” จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม
 • ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคมของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน
 • เข้าร่วมค่ายคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นแกนนำในการจัดทำโครงการหอบลูกจูงหลานเข้าวัดในช่วงเข้าพรรษา และเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมอีกมากมาย