ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯนำนักศึกษาใหม่ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิถีพุทธ

ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯนำนักศึกษาใหม่ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิถีพุทธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวนา พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษารุ่นพี่นักศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนาธรรม ภายใต้โครงการ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิถีพุทธเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาสาธารณสุข โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ฟังธรรมเทศนา และร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณวัด ณ วัดป่าอรัญญวาสี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖