อุบลราชธานี พร้อม จัดงานมหกรรมวิชาการ “ เหลียวหลัง…แลหน้า 3 ปี สพม.29 ”

 อุบลราชธานี พร้อม จัดงานมหกรรมวิชาการ “ เหลียวหลัง…แลหน้า 3 ปี สพม.29 ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  (อุบลราชธานี- อำนาจเจริญ) กำหนดจัดงาน มหกรรมวิชาการ “ เหลียวหลังแลหน้า  3 ปี สพม.29 “  ระหว่างวันที่  12-13  กรกฏาคม 2556 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดร่วมจัดกิจกรรม  รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา    จัดนิทรรศการ   พิธีมอบรางวัลดีเด่น   การเสวนาทางวิชาการ  การแสดงบนเวที   การเผยแพร่ผลงานดีเด่น  ของหน่วยงาน  สถานศึกษา  ผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ผลงานดีเด่นนักเรียน   และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี  การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  (2553-2556)

นายประวิทย์    หลักบุญ  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29   เปิดเผยว่า  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553    ให้มีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา   ให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  183 เขต   เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต รวมทั้งสิ้น  225 เขต    และมีผลตั้งแต่วันที่  18 สิงหาคม 2553   เป็นต้นมา   ซึ่งจะ ครบรอบ 3 ปี   ในเดือนสิงหาคม 2556  

ดังนั้น  เพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดการศึกษา  และเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน สถานศึกษา จึงกำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการ “ เหลียวหลังแลหน้า 3 ปี สพม.29 “ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฏาคม  2556 ณ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และผู้เรียนให้มีคุณภาพรักความเป็นไทย   ก้าวไกลสู่สากล และอาเซียน  เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา   ข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ให้สาธารณชนรับทราบ  และ เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ให้มีบทบาทและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

สำหรับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ ) มีภารกิจรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ 2 จังหวัด  คือ จังหวัดอุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ   ในท้องที่ 32 อำเภอ มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 81 แห่ง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กว่า  3.600  คน  และมีนักเรียนมัธยมศึกษา  กว่า 84,000  คน

นายปัญญา  แพงเหล่า /ข่าว ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.29