อุบลราชธานี พร้อม จัดงานมหกรรมวิชาการ “ เหลียวหลัง…แลหน้า 3 ปี สพม.29 ”

อุบลราชธานี พร้อม จัดงานมหกรรมวิชาการ “ เหลียวหลัง…แลหน้า 3 ปี สพม.29 ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  (อุบลราชธานี- อำนาจเจริญ) กำหนดจัดงาน มหกรรมวิชาการ “ เหลียวหลังแลหน้า  3 ปี สพม.29 “ ระหว่างวันที่  12-13  กรกฏาคม 2556 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดร่วมจัดกิจกรรม  รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา จัดนิทรรศการ พิธีมอบรางวัลดีเด่น  การเสวนาทางวิชาการ  การแสดงบนเวที  การเผยแพร่ผลงานดีเด่น ของหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลงานดีเด่นนักเรียน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (2553-2556)

นายประวิทย์   หลักบุญ  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ให้มีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  183 เขต เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต รวมทั้งสิ้น  225 เขต และมีผลตั้งแต่วันที่  18 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ซึ่งจะ ครบรอบ 3 ปี  ในเดือนสิงหาคม 2556

ดังนั้น เพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดการศึกษา และเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน สถานศึกษา จึงกำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการ “ เหลียวหลังแลหน้า 3 ปี สพม.29 “ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฏาคม  2556 ณ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

           ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และผู้เรียนให้มีคุณภาพรักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล และอาเซียน  เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา ข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ให้สาธารณชนรับทราบ  และ เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ให้มีบทบาทและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

          สำหรับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ ) มีภารกิจรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ 2 จังหวัด  คือ จังหวัดอุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ ในท้องที่ 32 อำเภอ มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 81 แห่ง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กว่า  3.600  คน  และมีนักเรียนมัธยมศึกษา  กว่า 84,000  คน

นายปัญญา  แพงเหล่า /ข่าว

ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.29