“สคร.7 รณรงค์ ล้างมือหลังเลิกงาน ลูกหลานปลอดภัย บริษัทซาบีน่า ยโสธร ”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลาชธานี กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่บริษัทซาบีน่า จำกัด อ.เมือง จ.ยโสธร  ชวนพนักงานบริษัทเข้าร่วมโครงการ “ล้างมือหลังเลิกงาน ลูกหลานปลอดภัย”  หลังพบว่าเด็กไทยอายุ 1-14 ปี  เสียชีวิตจากการได้รับสารพิษเฉลี่ยปีละ 33 ราย  ได้รับอันตรายรุนแรงเฉลี่ย 3,300 รายต่อปี  ในจำนวนนี้พบว่ากลุ่มเด็กเล็กอายุ 1-4 ปี เป็นกลุ่มที่ได้รับสารพิษมากที่สุด

เมื่อวัน ที่ 5 มิ.ย. 56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ ได้ลงพื้นที่บริษัทซาบีน่า จำกัด อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่บริษัทตระหนักและปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภัยสุขภาพที่มาจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความปลอดภัยทั้งของตนเองและคนในครอบครัว ตามโครงการ “ล้างมือหลังเลิกงาน ลูกหลานปลอดภัย”  พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ ให้ผู้ปกครองเด็กที่อาจสัมผัสสารเคมีอันตรายหรือสิ่งก่อโรคอื่นๆ ขณะทำงาน ได้ทำความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะล้างมือ หลังเลิกงาน อันจะส่งผลให้ลดการสัมผัสสารเคมีอันตรายหรือสิ่งก่อโรคของเด็กในบ้าน

จากข้อมูลและสถิติการเสียชีวิตของเด็กไทยอายุ 1-14 ปี ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา พบว่าเด็กไทยเสียชีวิตจากการได้รับสารพิษเฉลี่ยปีละ 33 ราย ได้รับอันตรายรุนแรงเฉลี่ย 3,300 รายต่อปี โดยในกลุ่มดังกล่าวจะพบว่ากลุ่มของเด็กเล็กอายุ1-4 ปี เป็นกลุ่มที่ได้รับสารพิษมากที่สุด และบางเหตุการณ์เป็นเพราะความประมาทของผู้ปกครอง โดยเฉพาะการนำสารพิษที่ผู้ปกครองสัมผัสขณะทำงานกลับบ้านไปให้ลูกหลานของตน เอง

ดังนั้น เพื่อป้องกันควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น กับผู้ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับความเสี่ยง  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างมือหลังเลิกงาน ลูกหลานปลอดภัย” เพื่อ สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองที่อาจสัมผัสสารเคมีอันตรายหรือสิ่งก่อโรคอื่นๆ ขณะทำงาน  โดยทำการทำความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะล้างมือ หลังเลิกงาน อันจะส่งผลให้ลดการสัมผัสสารเคมีอันตรายหรือสิ่งก่อโรคของเด็กในบ้าน ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย  อาทิ  นิทรรศการให้ความรู้เรื่องล้างมือหลังเลิกงาน ลูกหลานปลอดภัย หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮ็อตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทร 1422  หรือสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  โทร 02 591 8172 เว็บไซด์ www.envocc.org

 ข้อความสำคัญ  ““ล้างมือหลังเลิกงาน ลูกหลานปลอดภัย”       

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้                                                                                                                           

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว

ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ