เกษตร ม.อุบลฯ อบรมประมงโรงเรียน เพาะขยายพันธุ์ปลา สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน

เกษตร ม.อุบลฯ อบรมประมงโรงเรียน เพาะขยายพันธุ์ปลา สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน

 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการอบรมประมงโรงเรียน “การเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดาในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  โดยมี ครู ในสังกัดโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมอบรม

ปัจจุบันความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์น้ำมีความนิยมอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประมงได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ซึ่งเป็นสายพันธุ์พระราชทาน สามารถประกอบอาหารที่มีรสชาติดี ได้รับความนิยมโดยทั่วไป มีคุณสมบัติเจริญเติบโตเร็ว เพาะพันธุ์ง่าย สามารถเลี้ยงในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี ควรได้รับการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ให้กับครูและนักเรียน เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งอันจะช่วยให้โรงเรียนสามารถผลิตปลาดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการให้ความรู้ในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ โดยให้ความรู้ทางด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลานิล การอนุบาลและการเลี้ยงรวมถึงต้นทุนการเลี้ยงปลาในกระชัง การศึกษาลักษณะของเพศปลา การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเพาะเลี้ยง การเก็บลูกปลาจากกระชัง การแยกลูกปลา การให้อาหารปลา การวางแผนการอนุบาลและเลี้ยงปลานิล รวมถึงการนำเสนอแผนประมงโรงเรียน