ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมอบรมป้องกันและระงับไฟป่า

ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมอบรมป้องกันและระงับไฟป่า

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมพร้อมป้องกันไฟป่า จัดอบรมวิธีการใช้เครื่องมือดับไฟป่า การทำแนวกันไฟ การชิงเผา การเตรียมกำลังป้องกันไฟป่า ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า จากพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าแปลงทดลองคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย แปลงยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส พืชอาหารสัตว์ เมื่อภูมิอากาศฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานมักจะเกิดอัคคีภัย ทั้งจากเหตุธรรมชาติ และฝีมือมนุษย์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อพืช และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

ดังนั้น เพื่อป้องกันภัยดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีจึงจัดโครงการอบรมวิธีการใช้เครื่องมือดับไฟป่า การทำแนวกันไฟ การชิงเผา การเตรียมกำลังป้องกันไฟป่า โดยเชิญวิทยากรจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ความรู้เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย วิธีป้องกันและควบคุมเมื่อเกิดอัคคีภัยในป่าธรรมชาติและป่าปลูก พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการวิธีการใช้เครื่องมือดับไฟป่า การทำแนวกันไฟ การชิงเผา การเตรียมกำลังป้องกันไฟป่า โดยจำลองสถานการณ์จริง ซึ่งมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมจำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖