จ.อุบลราชธานี จัดสัมมนาโครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานราชการ

จ.อุบลราชธานี จัดสัมมนาโครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมมนาโครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานราชการ
วันนี้ (5 มิ.ย. 56) นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ที่ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงความเป็นมา เกณฑ์พิจารณาตัวชี้วัด การเก็บข้อมูล การรายงาน การสังเกตความผิดปกติของข้อมูล รวมถึงแนวทาง เทคนิค กลยุทธ์ในการปรับปรุงการใช้พลังงานในหน่วยงาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีจะมีการดำเนินงานครบถ้วนตามตัวชี้วัด และสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานทั้งในด้านไฟฟ้าและน้ำมันลงได้
สำหรับในจังหวัดอุบลราชธานี มีหน่วยงานราชการที่ต้องรายงานตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 217 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 144 หน่วยงาน หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง 73 หน่วยงาน โดยหน่วยงานราชการบริหารงานส่วนภูมิภาคนั้น แบ่งเป็น หน่วยงานระดับจังหวัด 33 หน่วยงาน หน่วยงานระดับอำเภอ 111 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอีก 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดการใช้พลังงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 เป็นผู้นำภาคเอกชนและภาคประชาชนในการประหยัดพลังงาน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปรับปรุงกรอบตามผลประเมินตามคำรับรองปฏิบัติราชการ โดยมีสำนักงานพลังงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการเก็บตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด ที่สามารถจะลดการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้หลอดประหยัดไฟเบอร์ 5 รวมทั้งการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในช่วงพักกลางวันอย่างจริงจัง ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการ พนักงานของรัฐให้สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย และเป็นตัวอย่างของประชาชนในการปฏิบัติตาม

ภาพ , ข่าว :  NNT