ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษย์ – สังคมศาสตร์ราชภัฎอุบล หมดเขต 9 สิงหาคม 2556

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษย์ – สังคมศาสตร์ราชภัฎอุบล ครั้งที่1 วันที่ 9 สิงหาคม 2556

“การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”  (อาเซียน : เสพ ศาสตร์ ศานติ์ ศิลป์, ASEAN : Consumerism, Religions, Peace and Arts)

– ปาฐกถาหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนกับแนวโน้มการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

– การอภิปรายกลุ่มหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : มิติแรงงานข้ามชาติ คนพลัดถิ่น และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง”

– การประชุมวิชาการกลุ่มย่อย

ห้องประชุมหลัก (ห้องบุษบรัตน์) : อาเซียน : เสพ, ASEAN : Consumerism

หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนกับแรงโน้มของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม”

ห้องประชุมย่อย 1 (ห้องบัวพิสุทธิ์1) : อาเซียน : ศาสน์, ASEAN :Religions

หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : ศาสนาและวัฒนธรรม”

ห้องประชุมย่อย 2 (ห้องบัวพิสุทธิ์ 2) : อาเซียน : ศานติ์, ASEAN : Peace

หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : การเมืองการปกครองและชุมชน”

ห้องประชุมย่อย 3 (ห้องบัวพิสุทธิ์ 3) : อาเซียน : ศิลป์, ASEAN : Arts

หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : ภาษา ศิลปะ และสุนทรีย์”

ภาพ : http://web2020.ubru.ac.th/Default_02Profile.aspx

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ 9 8 2556