สปสช.ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทราวงสาธารณสุข จัดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2556 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2556

สปสช.ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทราวงสาธารณสุข จัดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2556 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่

1) ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ทุกกลุ่มอายุ (โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตวาย โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด)

2) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปทุกคน

ติดต่อขอรับการวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2556 – 30 กันยายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช.1330 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422