31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ผลสำรวจพบวัยรุ่นอายุ 15 – 17 ปี มีแนวโน้มเป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น จากโฆษณาและการส่งเสริมการขายบุหรี่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 วอนประชาชนร่วมรณรงค์ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต เพื่อสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ผลสำรวจพบวัยรุ่นอายุ 15 – 17 ปี มีแนวโน้มเป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น จากโฆษณาและการส่งเสริมการขายบุหรี่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 วอนประชาชนร่วมรณรงค์ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต เพื่อสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่

องค์การอนามัยโลกจัดให้การสูบบุหรี่ เป็นโรคชนิดหนึ่ง และจัดให้บุหรี่คือ ยาเสพติด เนื่องจาก ‘”ยาเสพติด” ในความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจ ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปี 2556 นี้ มีคำขวัญในการรณรงค์ว่า Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship แปลเป็นภาษาไทยว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต” เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงโทษ พิษภัยของบุหรี่ และให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงกลยุทธ์การตลาดทุกรูปแบบที่บริษัทบุหรี่มุ่งเน้นให้เยาวชนไทยสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ ไม่ให้หันมาสูบบุหรี่

    นายแพทย์ศรายุธ   อุตตมางคพงค์   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่อุบลราชธานี  กล่าวว่า ผลการสำรวจกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี มีแนวโน้มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น และตลาดสดหรือตลาดนัด เป็นสถานที่ที่ได้รับควันบุหรี่มือ สองสูงสุด รองลงมา คือ สถานบันเทิง ร้านอาหาร มหาวิทยาลัย และที่ทำงาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า โทษของบุหรี่นั้น ไม่เพียงทำลายสุขภาพของผู้สูบเอง แต่ยังส่งผลถึงผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาควันบุหรี่เข้าไปด้วย

    นายแพทย์ศรายุธ  กล่าวอีกว่า สิ่งที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อลดการบริโภคยาสูบคือ รณรงค์ค่านิยมไม่สูบบุหรี่ เฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมาย ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายบุหรี่ ร่วมรณรงค์ให้บ้าน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะเป็นที่ปลอดบุหรี่ และวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องตัวคุณเอง และคนที่คุณรักจากพิษภัยของบุหรี่ คือ การลด ละ เลิก บุหรี่ แล้วหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพ และร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่

ข้อความสำคัญ  “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้                                                                                                                           

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว

ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ