เทศบาลนครอุบลฯ ทดลองจัดระบบจัดเก็บขยะ เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้าง

เทศบาลนครอุบลฯ ทดลองจัดระบบจัดเก็บขยะ เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้าง

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยตกค้าง เนื่องจากรถเก็บขยะชำรุดไม่เพียงพอ ซึ่งทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้พยายามแก้ไขปัญหาขยะมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง จัดตลาดนัดขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ แต่ยังมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างตามชุมชนบ้าง ดังนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้ดำเนินการทดลองจัดระบบเก็บขยะใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการจัดเก็บขยะ และเพิ่มรอบในการจัดเก็บขยะ เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้าง

1. เริ่มจากช่วงเวลา 02.00 – 06.30 น. จะดำเนินการจัดตามถนนสายต่างๆดังนี้ ถนนหลวง ถนนเทพโยธี ถนนบูรพาใน ถนนพลแพน ถนนพรหมราช ถนนพรหมเทพ ถนนยุทธภัณฑ์ ถนนศรีณรงค์ ถนนสุปัฎน์ ถนนเขื่อนธานี ถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนพิชิตรังสรรค์ ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนสุริยาตร์ ถนนอุปลีสาน ถนนชยางกูร ถนนอุปราช ถนนพโลชัย ถนนชวาลานอก ถนนชวาลาใน ถนนแจ้งสนิท ถนนนิคมสายกลาง  ถนนสุขาอุปถัมภ์ ถนนสุขาสงเคราะห์

2. จัดเก็บขยะมูลฝอย 2 รอบ ดังนี้ ถนนแจ้งสนิทฝั่งขวา ถนนเลี่ยงเมือง ถนนธรรมวิถีและซอยต่างๆ  ถนนอุบล-ตระการ ถนนสมเด็จและซอยต่างๆ ถนนภาษีเจริญ ถนนราษฎร์บำรุง ทั้งนี้หากการทดลองระบบจัดเก็บขยะดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาขยะตกค้างได้ เทศบาลนครอุบลราชธานีจะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากประชาชนหรือชุมชนใดมีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง หรือมีขยะที่มีขนาดใหญ่ สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ ฝ่ายบริการและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060-3 ต่อ 193  หรือทางเว็บไซด์ www.cityub.go.th

 ภาพ : http://www.cityub.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวขนิษฐวดี ภูธรโยธิน/ข่าว

คณะกรรมการกรองข้อมูลข่าวสาร/กรองข่าว

นางภัททิยาภรณ์  ใครบุตร/รับรองข่าว

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์