ม.อุบลฯ นำน้องใหม่เดินเท้า ๑๔ กม. นมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา

ม.อุบลฯ นำน้องใหม่เดินเท้า ๑๔ กม. นมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่จังหวัดอุบลราชธานี  “กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา”  โดยนำนักศึกษาใหม่ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน เดินเท้าระยะทางกว่า ๑๔ กิโลเมตร จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงวัดหนองป่าพง เพื่อกราบนมัสการ และสักการะพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถระ หลวงปู่ชา สืบทอดพระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลต่อนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

โดยในช่วงเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และชุมชนสัมพันธ์ ประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วม จำนวน ๓,๐๐๐ คน ณ บริเวณสนามรักบี้ ข้างหอพักนักศึกษา จากนั้นออกเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปยังวัดหนองป่าพง ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ยังถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมรับน้องรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” อีกทั้งยังเสริมสร้างการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติด โดยตลอดเส้นทางนักศึกษาใหม่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และร่วมรณรงค์ น้องใหม่ ม.อุบลฯต้านภัยยาเสพติด  ร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนา ศึกษาหลักธรรมคำสอนกับธรรมชาติภายในวัด ก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี