รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก หวังลดอัตราผู้สูบหน้าใหม่หลังพบอายุต่ำสุด 6 ปี เด็กและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  หวังลดอัตราผู้สูบหน้าใหม่หลังพบอายุต่ำสุด  6 ปี เด็กและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์    เทศบาลนครอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี    จัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556 ขึ้น ณ  พลับพลาเรือนไทย  รพ.สรรพสิทธิประสงค์  เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนเรียนรู้และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่  โดยมี นายสุทธินันท์ บุญมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน   ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบัน  ประเทศไทย  มีผู้เสพติดบุหรี่เป็นประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวนถึง 11.5 ล้านคน  โดยแบ่งเป็น เพศชาย 10.9 ล้านคน (ร้อยละ 95)  เพศหญิง  5.7 แสนคน (ร้อยละ 5)  ภาคใต้ครองแชมป์อัตราการสูบสูงสุด รองลงมาคือภาคอีสาน ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด คือ แม่ฮ่องสอน  ผู้สูบอายุน้อยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่ คือ อายุ 6 ปี  และคนไทยตายเพราะบุหรี่ ปีละ 51,710 คน คิดเป็น วันละ 138 คน  ชั่วโมงละ 6 คน

นพ.ชลิต ทองประยูร  ผู้อำนวยการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์  กล่าวว่า  จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากรที่สูบบุหรี่สูงถึง 3.2 แสนคน สูงเป็นลำดับที่ 36 ของประเทศ       โรคที่ทำให้เสียชีวิตจากการสูบ ได้แก่  โรคถุงลมปอดโป่งพอง    โรคมะเร็งปอด   โรคหัวใจและหลอดเลือด  เป็นต้น   โดยที่ผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ มีอายุเฉลี่ยสั้นลง 12-15 ปี  สำหรับในปีนี้  องค์การอนามัยโลกได้กำหนด ประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก คือ “Ban Tobacco advertising, promotion and sponsorship ” ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้คำขวัญภาษาไทยว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต” ทั้งนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ชูประเด็น “บุหรี่ คือยาเสพติด”เพื่อนำเสนอข้อมูลความรุนแรงของ การเสพติดบุหรี่ที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับเฮโรอีน นำความสูญเสียมาสู่ผู้เสพ คนรอบข้างและสังคม นอกจากนั้นบุหรี่ถือว่าเป็นสิ่งเสพติดด่านแรก ที่นำไปสู่ยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่นได้  ปัจจุบันในประเทศอเมริกา ถือว่า การติดนิโคตินหรือติดบุหรี่ เป็นปัญหาวิกฤต ในวงการสาธารณสุข

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.สรรพสิทธิประสงค์  กล่าวถึงกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ในการเข้าถึงผู้สูบว่า  บริษัทบุหรี่มีความพยายามในการสร้างกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงผู้สูบหน้าใหม่ โดยกาสร้างสายสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ สนับสนุนหรือบริจาคเงินที่ได้จากการขายสินค้า   รวมทั้งการส่งเสริมความเชื่อที่ว่าอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เยาวชนติดบุหรี่  ไม่ใช่อิทธิพลจากการโฆษณา    การสร้างภาพลักษณ์บริษัทอุตสาหกรรมบุหรี่ในการให้ความสนับสนุนโครงการป้องกันเยาวชนสูบบุหรี่อย่างเต็มที่ และการพัฒนารูปลักษณ์ของบุหรี่ ให้สวยงาม เหมาะกับวัยรุ่น หรือเยาวชน มากขึ้น

สำหรับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ได้มียุทธศาสตร์ในการควบคุมบุหรี่ในชุมชน โดยเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อปกป้องไม่ให้เข้าถึงบุหรี่  การเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบที่เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง  รวมทั้งการเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคบุหรี่  มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ของประชาชน ด้วยการใช้งานประจำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคัดกรองผู้มารับบริการ  โดยแนวทาง 5A  คือ   1. Ask  ถามประวัติการสูบบุหรี่และการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด  2. Advice แนะนำให้ผู้สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด 3. Assess  ประเมินความรุนแรงและความประสงค์ในการเลิกบุหรี่   4. Assist  ช่วยเหลือและบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม 5. Arrange ติดตามผลการบำบัดทุกราย (follow up)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.สรรพสิทธิประสงค์