ม.อุบลฯ รับน้องใหม่ยึดแนวนโยบายและมาตรการ ของกระทรวงศึกษา สอดคล้องอัตลักษณ์สถาบัน “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”

ม.อุบลฯ รับน้องใหม่ยึดแนวนโยบายและมาตรการ ของกระทรวงศึกษา สอดคล้องอัตลักษณ์สถาบัน “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน โดยยึดแนวปฏิบัตินโยบายและมาตรการ ของกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กิจกรรมรับน้องใหม่ ถือว่าเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาสืบทอดมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้เกิดความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัยและภาคภูมิใจในสถาบัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักศึกษาใหม่ จำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน การจัดกิจกรรมรับน้องจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน

โดยเน้นการสร้างสรรค์ และพัฒนานักศึกษา โดยไม่มีความรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร จัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์รับเรื่องร้องเรียน หรือ ศูนย์บริการข้อมูลการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ มีการวางกติกาโดยกำหนดให้เฉพาะสโมสรนักศึกษากลาง และคณะเท่านั้นที่จัดกิจกรรมได้ รวมถึงการมีกรอบเวลา รูปแบบการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ชัดเจน

โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน จะต้องเคารพสิทธิ  เสรีภาพ   และหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เคารพสิทธิและเสรีภาพ ไม่มีกิจกรรมหรือเกมที่ส่อไปทางลามก เคารพในความเชื่อหรือศาสนา กิจกรรมการรับน้องจะกระทำโดยเปิดเผย โปร่งใส มีคณะกรรมการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยในทุกกิจกรรม การรับน้องใหม่ เป็นเรื่องเสรีภาพ นักศึกษาเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ซึ่งการดำเนินการโดยเปิดเผย ผู้ปกครองสามารถประสานงานเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา

ด้าน นายทศพล  หงษ์ศรี นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่า สโมสรนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ “กันเกราช่อที่ ๒๖” ซึ่งรูปแบบการรับน้องจะเปลี่ยนไปจากปีที่ผ่านๆมา โดยจะยึดแนวปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ ของกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” ในเบื้องต้นเราได้จัดอบรม แกนนำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้กับรุ่นพี่ STAFF ทุกคณะ เพื่อให้รับทราบแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเน้นในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้รู้จักเพื่อนๆร่วมสถาบัน ฝึกระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน รุ่นพี่สอนน้องร้องเพลงสถาบัน แนะนำหลักการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  โดยกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ดังนี้                       

กิจกรรม ต้อนรับกันเกราช่อใหม่สู่หอพักนักศึกษา         วันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กิจกรรม จากใจสู่ใจ รวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียว                 วันที่ ๒๒-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กิจกรรม Walk Rally                                                   วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖          วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กิจกรรม บายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ ม.ทราย ๒๕๕๖    วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กิจกรรม กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา                         วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖