ม.อุบลฯ นำน้องใหม่เดินเท้า ๑๔ กม. นมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา ประเพณีอันดีงามถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

ม.อุบลฯ นำน้องใหม่เดินเท้า ๑๔ กม. นมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา ประเพณีอันดีงามถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่จังหวัดอุบลราชธานี โครงการ กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชาโดยนำนักศึกษาใหม่ เดินเท้าจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงวัดหนองป่าพง ระยะทางกว่า ๑๔ กิโลเมตร นมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถระ หลวงปู่ชา สืบทอดพระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลต่อนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึง โครงการ กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา ซึ่งกำหนดจัดใน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน เดินเท้าจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปยังวัดหนองป่าพง ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร เพื่อกราบนมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถระ อันเป็นที่เคารพนับถือและสักการบูชาของชาวจังหวัดอุบลราชธานี  โดยเริ่มกิจกรรมเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ -๑๒.๐๐น. ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ตลอดจน ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ยังถือว่าเป็นการจักิจกรรมรับน้องรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”อีกทั้งยังเสริมสร้างการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติด โดยตลอดเส้นทางนักศึกษาใหม่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และร่วมรณรงค์ น้องใหม่ ม.อุบลฯต้านภัยยาเสพติด  ร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนา จากเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่จังหวัดอุบลราชธานี และสู่บ้านหลังใหม่แห่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “กันเกรา ช่อที่ ๒๖”