จี้คลังห้ามบริษัทบุหรี่ทำซีเอสอาร์

จี้คลังห้ามบริษัทบุหรี่ทำซีเอสอาร์

            นพ.วันชาติ  ศุภจัตุรัส  นายกแพทยสมาคม  นำ 30 องค์กรเครือข่ายรณรงค์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามมติ ครม. ที่สั่งให้กระทรวงการคลังห้ามบริษัทบุหรี่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือซีเอสอาร์

นพ.วันชาติ กล่าวว่า  องค์การอนามัยโลกกำหนดประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปีนี้ว่า  “ไม่ใช้  ไม่รับ  ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย  ทำลายชีวิต”  เพราะการโฆษณาส่งเสริมการขายและการให้ทุนอุปถัมภ์รวมถึงการทำซีเอสอาร์โดยบริษัทบุหรี่นำไปสู่การเกิดนักสูบหน้าใหม่  ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่แล้วสูบมากขึ้น และไม่คิดที่จะเลิกสูบ และ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2555  ให้กระทวงการคลังสั่งห้ามบริษัทบุหรี่ทำกิจกรรมซีเอสอาร์  แต่เป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่บริษัทบุหรี่ยังให้การอุปถัมภ์แก่องค์กรต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การทำซีเอสอาร์ก่อนการฉายภาพยนตร์ตามโรงหนัง  ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับมติ ครม.  องค์กรเครือข่ายรณรงค์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  จึงร่วมกันทำหนังสือถึงนายกิตติรัตน์  ณ ระนอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าในการดำเนินการตามมติ ครม. ในการสั่งการให้บริษัทบุหรี่หยุดทำซีเอสอาร์  ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการนอกจากปัญหาข้อกฎหมายแล้ว  ยังเป็นการไม่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

ศ.พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์  ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  กล่าวว่า  ประเทศไทยได้ร่วมลงสัตยาบันเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  องค์การอนามัยโลก  จึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ  ซึ่งข้อ 13 ให้รัฐภาคีห้ามบริษัทบุหรี่ทำซีเอสอาร์เพราะเป็นการโฆษณาทางอ้อม  ในขณะที่ข้อ 5.3  ของอนุสัญญาฯ  ห้ามเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐร่วมกิจกรรมซีเอสอาร์หรือรับสิ่งของใด ๆ จากบริษัทบุหรี่  เนื่องจากเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนและจะนำไปสู่การแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบโดยบริษัทบุหรี่

ในขณะที่ ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยตัวเลขงบประมาณที่บริษัทบุหรี่ทำซีเอสอาร์ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา  โดยโรงงานยาสูบไทยเพิ่มจาก 155 ล้านบาทเป็น  426 ล้านบาท  และบริษัทฟิลลิป       มอร์ริส  เพิ่มจาก  5.5  ล้านบาทเป็น  12.6  ล้านบาท  ระหว่าง พ.ศ.2552  ถึง พ.ศ.2555

นพ.วันชาติ  กล่าวในตอนท้ายว่าเครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จะติดตามคำตอบในเรื่องนี้จากรัฐมนตรีคลังต่อไป

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799

 

ภาพ : http://www.ashthailand.or.th/th/

Img