สื่ออุบลฯ เชิญร่วมแชร์ความเห็นตอน ปปช.สู่ปปจ.ล้างเมืองไทยให้ใสสะอาด 23 พค.นี้ ที่ซิตี้มอลล์ สุนีย์

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีและแสดงความคิดเห็นในการบันทึกเทปรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเด็น ป.ป.ช. สู่ป.ป.จ. ล้างเมืองไทยให้ใสสะอาด” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556  เวลา 11.00 – 13.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้นG ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีทาวน์เวอร์ จ.อุบลราชธานี

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อโครงการสะพาน ภายใต้การสนับสนุนของ USAID มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 35 เทป เพื่อออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี, วีเคเบิ้ลทีวี, สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เวปไซต์ http://www.sangsook.net

โดยประเด็น “ป..ช. สู่ป.ป.จ. ล้างเมืองไทยให้ใสสะอาด” ถูกนำเสนอโดยเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผ่านรายการ เพื่อให้ข้อมูลบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรายการในวันและเวลาข้างต้น

กำหนดการเทป 14